poetry

Thu Apr 28, 2011 8:41 pm

[  Mood: Confused ]

poetry...
lub neej lwj siab

nyob lub neej no.. kuv txoj kev lwj siab yeej tsis tag.
vim teb me nyaum kuv thiaj li nrog koj uas lub neej no..
yog tsis muaj kuv teb me nyuam... kuv tsis no li
kuv xav hais tias kuv yauv kiav koj mus kom deb..
tais si yog kuv mus leej twg yauv pa hlub kuv me nyaum...
lub neej lwj siab.. leej twg los yeej tsis xav tau li...

The Trackback URL for this entry is:

http://www.ehmongmusic.com/forum/trackback.php?e=491

Author Message
There are no replies for this entry.
Display posts from previous: